อัตราค่าโทร

ภายในประเทศญี่ปุ่น

โทรศัพท์มือถือ 11เยน ต่อ1 นาที

โทรศัพท์บ้าน 8 เยน ต่อ 3นาที

ต่างประเทศ

ประเทศจีน 4.3เยน ต่อ 1 นาที

ประเทศฮ่องกง 4.3เยน ต่อ 1 นาที

ประเทศไต้หวัน โทรศัพท์บ้าน 4.3เยน ต่อ 1 นาที

ประเทศไต้หวัน โทรศัพท์มือถือ 4.3เยน ต่อ 1 นาที

ประเทศอเมริกา 3.9เยน ต่อ 1 นาที

ประเทศเวียดนาม 9เยน ต่อ 1 นาที

ประเทศเนปาล 15เยน ต่อ 1นาที

ประเทศไทย 4.3เยน ต่อ 1 นาที